Uputstvo za upravljanje bespilotnom letilicom


Ти управљаш беспилотним
ваздухопловом!
Важно је да знаш да је одговорност
за безбедност твоја!
Београд, јануар 2016. године
http://www.cad.gov.rs/
flight-permissions@cad.gov.rs
11000 Београд, Скадарска бр. 23, тел. +381 11 292 71 69 факс +381 11 311 75 79

1
Максимална висина до
H
max
≤ 10m
Максимални долет до D
max
≤ 15m
Максимална тежина до
M
max
< 0,5kg
Максимална брзина до
V
max
≤ 20m/s
Слободно користи беспилотни ваздухоплов ако је он лакши од 0,5 kg, спорији од
20 m/s, може да одлети не више од 15 m од тебе, као и да се подигне на
максимално 10 m изнад тла.
ЗАПАМТИ! ТИ СИ ОДГОВОРАН ЗА СВОЈУ И ТУЂУ БЕЗБЕДНОСТ!
Уколико планираш да пушташ или лансираш нешто што није управљиво и што није
беспилотни ваздухоплов, размотри све потребне сагласности за такву активност.
Уколико планираш да беспилотни ваздухоплов користиш у затвореном простору
као и унутар отвореног објеката, консултуј прописе.
ПРЕ НЕГО ШТО ПОЧНЕШ ОДГОВОРНО ПРОУЧИ ПРОПИСЕ КОЈИ СЕ
ПРИМЕЊУЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗАТО ШТО СИ ОДГОВОРАН ЗА
СВОЈУ И ТУЂУ БЕЗБЕДНОСТ!

2
Забрањена је употреба беспилотних
ваздухоплова тежих од 150 kg
Забрањено је избацивање предмета и
течности и ношење спољног терета
Забрањен је транспорт људи,
животиња и опасних материја
Не користи беспилотни ваздухоплов
којим потпуно управља рачунар
Не управљај беспилотним
ваздухопловом из возила у покрету
Управљај само једним беспилотним
ваздухопловом
Не користи беспилотни ваздухоплов
у привредне сврхе у рејонима III и
IV без одобрења ДЦВ
У евиденцију ДЦВ уписују се
беспилотни ваздухоплови категорије 2,
3 и 4 за непривредне сврхе и све
категорије за привредне сврхе

3
Захтевај алокацију простора и користи беспилотни ваздухоплов само у
алоцираном простору који је одобрила надлежна служба контроле летења
(amc@smatsa.rs)
Управљај беспилотним ваздухопловом тако да остане у алоцираном ваздушном
простору током лета.
Буди увек доступан надлежној јединици контроле летења и поступи по
њиховим инструкцијама.
Планирај летење и користи доступне ваздухопловне информације, читај AIP,
учитај овај KMZ фајл у свој Google Earth.
ЗАПАМТИ ОДГОВОРАН СИ!
D класа ваздушног простора
Ван полупречника од 5 km од
ARP до 30 m изнад тла
без одобрења ДЦВ
5 Km
Ван полупречника од 5 km од ARP
изнад 30 m од тла
одобрава ДЦВ
Унутар полупречника од 5 km од ARP одобрава ДЦВ
30 m изнад тла
Уколико је потребно осим одобрења ДЦВа прибави и дозволе осталих
надлежних државних органа.
За свако видео снимање или фотографисање из ваздуха, ОБАВЕЗНО је и
одобрење Министарства одбране Републике Србије!
За свако летење страног беспилотног ваздухоплова у ваздушном простору
Републике Србије, ОБАВЕЗНО је и одобрење Министарства одбране
Републике Србије!
ОДГОВОРНО ПРОУЧИ ПРОПИСЕ!
ARP
*AIP (aeronauticalinformation publication) зборник ваздухопловних информација (http://www.smatsa.rs/Cyr/Home.aspx ).
*ARP (aerodrome reference point) аеродромска референтна тачка
централна тачка аеродрома, геометријски центар свих расположивих полетнослетних стаза.

4
Користи беспилотни ваздухоплов тако да не угрожаваш, живот, здравље и
имовину људи, као и јавни ред и мир.
ЗАБРАЊЕНО је летење беспилотних ваздухоплова на растојањима већим од
500 m од лица које управља беспилотним ваздухопловом!
ЗАБРАЊЕНО је летење беспилотних ваздухоплова на висинама већим од
100m изнад тла, осим ако за то немаш одобрење ДЦВ!
максимално 100 m
изнад терена
500 m
максималне удаљености
не ближе од 500 m
Планирај летење тако да беспилотни ваздухоплов увек буде на хоризонталној
удаљености већој од 500 m од инфраструктурних објеката, државних и осталих
установа, саобраћајних средстава и сл, осим ако за постоји одобрење власника
или корисника објекта!
не мање од 30 m
Управљај тако да беспилотни ваздухоплов никад није удаљен мање од 30 m од
људи који се налазе у рејону летења.
ТИ СИ ОДГОВОРАН ЗА ЊИХОВУ БЕЗБЕДНОСТ!

5
Летење беспилотних ваздухоплова ноћу је ЗАБРАЊЕНО!
Беспилотни ваздухоплов током лета мора бити у видном пољу лица које њим
управља.
Планирај летње тако да узмеш у обзир препреке у рејону летења, као и
метеоролошке услове који утичу на видљивост током лета (облаци, магла,
падавине, ветар и сл.).
Управљање беспилотним ваздухопловом који је ван видног поља је опасно.
НЕ ЗАБОРАВИ ДА СИ ТИ ОДГОВОРАН ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЛЕТА
БЕСПИЛОТТНОГ ВАЗДУХОПЛОВА КОЈИМ УПРАВЉАШ!
Подручје Града Београда је условно забрањена зона (LYR-8) и летење
беспилотних ваздухоплова у овој зони није дозвољено у складу са Наредбом
о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање
летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd (Службени Гласник
Републике Србије бр. 74/14)
Планирај летење и користи доступне ваздухопловне информације, читај AIP,
учитај овај KMZ фајл у свој Google Earth.
ЗАПАМТИ ОДГОВОРАН СИ!

6
Пријави Директорату сваки догађај који је настао употребом беспилотног
ваздухоплова, а који је могао да угрози или је угрозио безбедност ваздушног
саобраћаја, као и безбедност лица и имовине на земљи.
ОДГОВОРАН СИ ЗА ТО!
Пре него што започнеш управљање беспилотним ваздухопловом, размисли о
свом психофизичком стању!
Умор, стрес, алкохол, и поједине врсте лекова значајно умањују твоје
способности (моторика и расуђивање)!
ТИ СИ ОДГОВОРАН ЗА БЕЗБЕДАН ЛЕТ БЕСПИЛОТНОГ
ВАЗДУХОПЛОВА!
Пре започињања летења ОБАВЕЗНО се увери у исправност система
беспилотног ваздухоплова!
Обавезно одржавај беспилотни ваздухоплов у складу са упутствима
произвођача.
НЕ ЗАБОРАВИ ДА СИ ТИ ОДГОВОРАН БЕЗБЕДАН ЛЕТ
БЕСПИЛОТНОГ ВАЗДУХОПЛОВА!

7
Беспилотним ваздухопловом који се користи у привредне сврхе може
управљати само пунолетно лице.
Беспилотним ваздухопловом који се користи у непривредне сврхе категорије
2, 3 и 4 може управљати само пунолетно лице.
Беспилотним ваздухопловом који се користи у непривредне сврхе категорије
1 може управљати малолетно лице под надзором пунолетног лица.
Приликом управљања беспилотним ваздухопловом лице које управља мора
да поседује следећу документацију:
упутство произвођача за управљање беспилотним ваздухопловом,
оригинал или оверену копију одобрења ДЦВ, ако је оно потребно,
акт о прихватању изјаве о оспособљености,
Потврду о положеној провери знања.
ДЦВ прихвата сертификат о оспособљености који је издат од стране надлежног
органа друге државе, у супротном страни оператер беспилотног ваздухоплова
и страно лице које управља беспилотним ваздухопловом не може користити
беспилотни ваздухоплов на територији Републике Србије.