Zahtev za snimanje iz vazduha

POSTUPAK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA SNIMANjE IZ VAZDUHA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

 

Odobrenje za snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije, u ime Ministarstva odbrane, izdaje Združena operativna komanda GŠ Vojske Srbije.

 

  1. Zakonski okvir
  2. a) Snimanje teritorije Republike Srbije iz vazduha regulisano je:

−       Zakonom o odbrani (”Službeni glasnik RS” br. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15 i 36/18) i

−       Uredbom o postupku za izdavanje odobrenja za snimanje teritorije SRJ i za izdavanje kartografskih i drugih publikacija (”Službeni list SRJ” br. 54/94 i ”Službeni glasnik RS” br. 72/09).

Pored navedenih propisa, odobrenje se izdaje i na osnovu:

−       Odluke o određivanju podataka koji se ne smeju unositi u kartografske i druge publikacije (”Službeni glasnik RS” br. 50/16),

−       Odluke o određivanju vojnih i drugih objekata i rejona koji su zabranjeni za osmatranje, snimanje i pristup i o merama za njihovu zaštitu (”Službeni list SRJ” br. 11/96 i ”Službeni list SCG” br. 42/2005),

−       Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima (”Službeni glasnik RS” br. 108/15),

−       Naredbe o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd (”Službeni glasnik RS” br. 47/2016 i 48/2016-ispravka) i

−       Zakona o republičkim administrativnim taksama (”Službeni glasnik RS” br. 43/2003, 51/2003-ispr., 61/2005, 101/2005-drugi zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-usklađeni din. izn., 55/2012-usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013-usklađeni din. izn., 65/2013-drugi zakon, 57/2014-usklađeni din. izn., 45/2015-usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016-usklađeni din. izn., 61/2017-usklađeni din. izn., 113/2017 i 3/2018-ispr.

  1. b) Snimanje iz vazduha, u skladu sa članom 2. Uredbe o postupku za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazduha teritorije SRJ i za izdavanje kartografskih i drugih publikacija (u daljem tekstu Uredba), može se odobriti državnim institucijama, preduzećima ili drugim pravnim licim, registrovanim u Republici Srbiji.

Fizička lica – državljani Republike Srbije, mogu podnositi zahtev za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije isključivo preko pravnih lica koja su registrovana u Republici Srbiji.

Takođe, fizička lica koja nisu državljani Republike Srbije zahtev za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije mogu podnositi isključivo preko pravnih lica koja su registrovana u Republici Srbiji.

Zahtev za izdavanje odobrenja za snimanje teritorije Republike Srbije iz vazduha se podnosi 30 (trideset) dana pre datuma realizacije snimanja.

 

  1. Postupak podnošenja zahteva za odobrenje snimanja iz vazduha

Zahtev za snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije podnosi se pisanim aktom ili elektronskim putem na adrese date u tački 3.

Zahtev za odobrenje snimanja iz vazduha teritorije Republike Srbije treba da sadrži sledeće podatke (član 3. Uredbe):

–       naziv i adresu podnosioca zahteva,

–       precizno označena područja ili pojedinačne objekte koji će se snimati iz vazduha (ako se tekstom ne može tačno definisati područje, odnosno objekat, prilaže se odgovarajuća karta ili plan na kojima se ta područja ili objekti jasno označavaju),

–       podatke za čije i kakve potrebe će se snimati iz vazduha,

–       podatke o vrsti, razmeru i vremenu (periodu) snimanja,

–       podatke o preduzeću, drugom pravnom licu ili državnom organu koji će snimati, razvijati filmove, izraditi i umnožavati aerofoto-snimke,

–       podatke o preduzeću, drugom pravnom licu ili državnom organu koji će čuvati, negative, aerofoto-snimke i drugi fotomaterijal (digitalni zapis).

U zavisnosti od vrste snimanja i konkretnog zahteva, podnosiocu zahteva mogu se tražiti i dodatni podaci u skladu sa zakonskom regulativom na osnovu koje se izdaje odobrenje za snimanje teritorije Republike Srbije iz vazduha.

Podneti zahtev mora biti potpisan i overen od strane podnosioca zahteva (pravnog lica).

Uz zahtev za snimanje iz vazduha, podnosilac zahteva prilaže originalni dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi ili dokaz da je oslobođen plaćanja taksi na osnovu člana 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Iznos taksi:

–       za ”Zahtev za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazdušnog prostora”, prema tarifnom broju 1 i

–       za ”Odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora”, prema tarifnom broju 211.

Takse se uplaćuju na račun broj 840-742221843-57 i one predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije. ”Poziv na broj” na uplatnicama se popunjava u zavisnosti od opštine u kojoj se takse uplaćuju (sedište podnosioca zahteva).

 

2.1   Ukoliko se snimanje iz vazduha realizuje avionom ili helikopterom, pored podataka navedenih u tački 2, u zahtevu je potrebno navesti i sledeće podatke:

–       podatke o vrsti sredstva sa kojim se snima,

–       tip i registraciju vazduhoplova,

–       vlasnik i sedište vlasnika vazduhoplova (mesto, država, adresa, kontakt podaci),

–       spisak lica kojima će biti dostupan materijal i lica koja će obrađivati materijal,

pored toga uz zahtev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

–       uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja (AOS Operator Certificate), odnosno odgovarajući dokumenat izdat od strane nadležnog organa za vazduhoplovni saobraćaj kojim se potvrđuje ovlašćenje i osposobljenost za obavljanje navedene vazduhoplovne delatnosti,

–       uverenje o osiguranju za navedeni vazduhoplov,

–       uverenje o plovidbenosti za navedeni vazduhoplov,

–       kopije ličnih dokumenata za lica koja će vršiti snimanje (posada vazduhoplova).

2.2   Ukoliko se snimanja iz vazduha realizuje bespilotnim vazduhoplovom, pored podataka navedenih u tački 2, u zahtevu je potrebno navesti i sledeće podatke:

–       podatke o vrsti sredstva sa kojim se snima,

–       vlasnik i sedište vlasnika vazduhoplova (mesto, država, adresa, kontakt podaci),

–       spisak lica kojima će biti dostupan materijal i lica koja će obrađivati materijal,

pored toga uz zahtev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

–       potvrda o evidenciji (za bespilotni vazduhoplov), izdata od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

–       potvrda (uverenje) o osposobljenosti operatera za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom, izdata od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

–       izjava o osposobljenosti za obavljanje planiranih aktivnosti u privredne svrhe, izdata od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

–       odobrenje vlasnika ili korisnika objekta koji se snima (ili zahtev za realizaciju snimanja sopstvenog objekta, ugovor i slično).

Druga neophodna rešenja prilikom snimanja iz vazduha bespilotnim vazduhoplovom

Pored zahteva za odobrenje snimanja iz vazduha bespilotnim vazduhoplovom, potrebno je Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije dostaviti zahtev za odobrenje letenja bespilotnim vazduhoplovom (u skladu sa članom 8. stav 2 Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima). Rešenje za odobrenje letenja koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je neophodno za izdavanje Odobrenja za snimanje iz vazduha.

Nakon dobijanja Rešenja za odobrenje letenja – od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Odobrenja za snimanje iz vazduha – od strane Ministarstva odbrane, podnosilac zahteva je dužan da stupi u kontakt sa Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore kojoj podnosi zahtev za alokaciju vazdušnog prostora.

U slučaju snimanja iz vazduha od strane operatera – stranog državljanina bespilotnim vazduhoplovom registrovanim u stranoj državi, potrebno je obezbediti da Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (na osnovu člana 17. Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima), prihvati odgovarajući sertifikat o osposobljenosti za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom koji je operateru izdao nadležni organ strane države.

 

  1. Način podnošenja zahteva

Zahtev za odobrenje snimanja teritorije Republike Srbije iz vazduha se podnosi na sledeće načine:

  • pisanim aktom (poštanskom pošiljkom) na adresu: Ministarstvo odbrane

Operativni centar sistema odbrane ulica Neznanog junaka broj 38 11105 Beograd ili

  • elektronskim putem (skenirani zahtev u ”PDF” ili ”JPG” formatu) na e-mail: ocso.osb@vs.rs

Lica za kontakt:

potpukovnik Igor Divić i major Saša Denić.

– telefoni: 011/2063-850, 011/2063-870 ili 011/2063-903,

– faks: 011/2063-418.

– e-mail: ocso.osb@vs.rs