Ugovor

Heli Production - Snimanje iz vazduha

Heli Production.rs ugovor

 

UGOVOR BR: 106/2017

Zaključen u Beogradu dana 29.Mart.2017 godine, između:

  1. (Naručilac) Ime Prezime, Adresa i,
  1. (Autor) Rakonjac Danijel iz Beograda adresa Gandijeva 130v opština Novi Beograd helioperater u Produkciji Heli Production: firma MICRONIX ART DOO PIB: 109247446. BR racuna: 160-0000000445118-57 Banca Intesa, heliproduction.rs, 064 05 4444 7 .

Član 1

Autor preuzima da za potrebe Naručioca snima 1 dan video materijal kamerom Sony A7s II i helikopterom oktokopter X8 u Crnoj Gori 14. Aprila. 2017 godine na teritoriji opštine Žabljak.

Član 2

Gore navedeni rad obuhvatiće: 1 dan snimanje helikopterom na teritoriji opštine Žabljak.

Član 3

Autor se obavezuje da će ugovoreni rad izvršiti u roku od 1 dan,  i predati Naručiocu materijal odmah posle završenog snimanja u jednom primerku.

Član 4

Autor prenosi na Naručioca sva prava u pogledu korišćenja i objavljivanja u neograničenom broju i  na neodređeno vreme autorskog dela koje je predmet ovog ugovora.

Član 5

Na ime ugovorenog posla Naručilac će isplatiti Autoru honorar od 600 EUR. + će platiti sve troškove dolaska i smeštaja u CG 1 dan. ( troškovi iznose oko 200eur.)

Član 6

Isplata će se izvršiti posle potpisivanja ugovora ili pre početka snimanja na taj dan.

Član 7

Ukoliko se desi da Naručilac snimanja zakaže snimanje jedan ili više dana, snimatelji izadju na teren da snimaju, a za snimanje nisu pogodni vremenski uslovi, ili postoji neki drugi razlog zbog organizacije naručioca, naručilac je duzan da plati 100% ugovorene ukupne cene. Ovi uslovi važe za lokacije koje su dalje od 100km od Beograda.

Član 8

Ukoliko dodje do štete prema trećem licu ili objektu na terenu gde je Heli pilot procenio da je rizično leteti a Naručilac zahteva  da se leti, naručilac snosi svu odgovornost i štetu  ukoliko do toga dodje.

Ukoliko dodje do štete prema trećem licu ukoliko se desi da helikopter iz nekog razloga pokvari i padne svu štetu koji helikopter napravi trećem licu ili objektu snosi DUNAV ODIGURANJE Beograd.

Član 9

Ukoliko se desi da naručilac ne isplati kompletnu cenu iz navedenog ugovora, naručilac ne sme objavljivati i prikazivati snimljeni materijal bez posebne potvrde od strane snimatelja da je dogovorena cena isplaćena . Potvrda br:

Član 10

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih se jedan nalazi kod Autora jedan u direktoratu Civilnog Vazduhoplovstva jedan u Odlenju ministarstva odbrane a jedan kod Naručioca. U slučaju spora ugovorne strane rešavaju spor u opštinskom sudu u Beogradu.

_____________                                                      _______________

AUTOR                                                                   NARUCILAC